Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató (a továbbiakban „Adatkezelési Tájékoztató”) részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt.

A személyes adatok kezelése különösen az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: “GDPR“);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”).

Ki az adatkezelő?

A Weboldal tulajdonosa és működtetője a Bit Service Kft. (Cg. 01-09-945506, székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. II. em., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban “Mi” vagy “Adatkezelő”).

Elérhetőségeink az alábbiak:

Web:              https://bitservice.hu/
Cím:               1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. II. em.
E-mail:           kapcsolat@bitservice.hu
Telefon:        +36 20 548 2090

Milyen célokból és hogyan kezeljük a személyes adatait?

Felhívjuk a figyelmét, hogy Önnek lehetősége van tiltakozni a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen (további információért kérjük, olvassa el a „ad e) a tiltakozáshoz való jog” pontot).

 1. Kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, az üzenetében megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok megadása természetesen önkéntes. A sikeres kapcsolatfelvételhez azonban elengedhetetlen a nevének, e-mail címének és cégnevének a megadása. Kérjük, csak olyan adatot adjon meg, ami megfelel a valóságnak.

Az adatkezelés célja: a személyes adatok rögzítése és feldolgozása az általános vagy termékeinkkel kapcsolatos ajánlatkérés, próbaidőszak igénybevétele céljából történő kapcsolatfelvétel érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatait a kapcsolatfelvétele során adott hozzájárulása alapján kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által önkéntesen megadott további adatokat a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük, vagy amíg a kapcsolatfelvételkor megadott adatai törlését nem kéri. A hozzájárulás visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában az adatait legfeljebb 5 évig, vagy amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeképpen szerződéskötésre kerül sor, a megkötött szerződésre irányadó megőrzési idő lejártáig kezeljük

 1. Eseményre történő jelentkezés

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és cégnév.

Az adatok megadása természetesen önkéntes. A sikeres regisztrációhoz az adott eseményre, azonban elengedhetetlen az adatok megadása. Kérjük, csak olyan adatot adjon meg, ami megfelel a valóságnak.

Az adatkezelés célja: a személyes adatok rögzítésére és feldolgozására az adott eseményre történő regisztráció, és az eseménnyel kapcsolatos információk küldése céljából szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által önkéntesen megadott további adatokat a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonásának hiányában az adatait legfeljebb 5 évig kezeljük.

 1. Hírlevelek és egyéb direkt marketing

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és cégnév, továbbá esetlegesen olyan információ, amelyet Ön ad meg.

Az adatok megadása önkéntes. Kérjük, csak olyan adatot adjon meg, ami megfelel a valóságnak.

Az adatkezelés célja: hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing jellegű üzenetek eljuttatása, illetve közlése.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: erre a célra a hozzájárulása visszavonásáig (leiratkozásig) kezeljük a személyes adatokat.

Kinek továbbítjuk a személyes adatait (címzettek)?

Az Ön által megadott (személyes) adatokat rendelési igény esetén továbbítjuk, bármely más kérdése esetén továbbíthatjuk viszonteladói partnereink, gyártók, disztribútoraink és/vagy az adott szolgáltatást nyújtó partnereink, azaz harmadik személyek számára, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy Ön az igényelt információt vagy ajánlatot megkapja. Továbbá eseményre történő jelentkezésekor személyes adatait továbbíthatjuk az adott esemény szponzora, társszervezője számára, annak érdekében, hogy tájékoztassunk a résztvevők létszámáról és személyéről. Ezen partnereink az Európai Gazdasági Térségében belül találhatóak. Ezen partnereink az Ön személyes adatait adatkezelőként, és a saját adatvédelmi elveik szerint kezelik a továbbiakban. Ön természetesen ebben az esetben is élhet az irányadó jogszabályok által biztosított jogaival, így kérheti az adatai törlését, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

Az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmazunk.

Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
 7. amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatja;

A kérelme nyomán hozott intézkedésekről az érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha az érintett ezt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére (lásd lent).

Ad a) A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint a tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ad b) Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ad c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az irányadó jogszabályok alapján törölni kell.

A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ad d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Ad e) A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ad f) Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.
Kérjük, hogy email-címét és telefonszámát tartsa naprakészen, és ezek változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

Tájékoztatáskérés és jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a fenti „Ki az adatkezelő?” fejezetben jelzett elérhetőségeken kaphat felvilágosítást.

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni.

Igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre az illetékes törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.május 25.